top of page

ניהול טמוני קרקע

WCS

בחלק גדול מהעיריות בשראל מותקנים מיכלי אשפה טמוני קרקע בנפח של 4-6 מ"ק.

על מנת לאפשר קבלת מידע על תכולת האשפה במיכלים וקיום בקרה ושליטה על מועד פינוי או צורך בפינוי או ביצוע פינוי ע"י המשאיות מותקן בתקרת המיכל חיישן אשר מודד את תכולת הנפח בו. המידע מועבר אחת למספר שעות לשרת במערכת ע"י שידור סלולארי או במידה ומתרחש אירוע המוגדר כמחייב דיווח מיידי כגון: תכולת המיכל עובר קוו אדום שהוגדר מראש, זיהוי עליית טמפרטורה (שריפה) , טלטול יוצא דופן.

מערכת בקרה לזיהוי תכולת

טמוני קרקע

צורך ופתרון לניטור ובקרה בביצוע פינוי טמוני קרקע (ללא חיישנים)

הקידום, ההתפתחות וצרכי החיים גובים מאיתנו כמויות גדלות של אשפה מסוגים ומקורות שונים.

מכן נובע שהשטח הנדרש, האמצעים הנדרשים ומתודולוגית פינו האשפה משתנים ומתחדשים ללא הרף.

אחד מסוגי הפתרון הינו איסוף הפסולת (למינהה) במיכלי אשפה תת קרקעיים (להלן " טמונים").

מיכלים אלו מוטמנים מתחת לקוו הריצפה כאשר מעל פני הקרקע קיים רק חלקו העליון של המיכל ובו פתחי השלכת הפסולת.

מיכלים אלו על פי רוב מיועדים לנפח של 5-6 מ"ק של אשפה.

בתנאים האקלים והשלכותיו, כמויות הפסולת המושלכות ע"י הציבור, והיכולת בפועל של פינוי וקבלת הפסולת במרכזי האיסוף, המשמעות הינה של פינוי טמונים בטווחי מרווח המתחילים מ:

 • פינוי יומיומי - פעם ביום ( וקיימים אף מקומות ייחודיים בהם יש צורך לפנות פעמיים ביום).

 • אחת ליומיים

 • אחת לשלושה ימים.

 • התחשב בנסיבות הנזכרות מעל הרי שפינוי טמונים מתבצע בממוצע אחת ליומיים (ואפילו עם נטיה לאחת ליום).

הרשויות המקומיות בישראל מעסיקות על-פי רוב קבלני משנה לצורף איסוף האשפה והעברתה למרכזי מיון ואיסוף.

טלדור וגלביטל חברו לספק מערכת ניטור , בקרה ודיווח המאפשרת מענה למגוון צרכים של הרשויות בבואן לנטר ולוודא תקינות וביצוע איסופי אשפה מהטמונים.

המערכת מאפשרת לפרנסי הקהילה לקבל מידע המאשר :

 • ביצוע פינוי

 • תאריך ושעת הפינוי

 • מקום הפינוי

 • זהות המשאית אשר ביצועה הפינוי.

 • דוחות תקופתיים (ימיים , שבועיים, חודשיים ואחרים) המאגדים ומציגים ביצוע הפינויים בפועל בחתכים שונים ומגוונים.

 • המערכת מאפשרת הצגת תמונת הפינויים על מפת העיר והמחשה לגבי ביצוע הפינוי בפועל.

על בסיס הדיווחים מהמערכת ניתן:

 • לוודא את דיווחי הפינוי ולקיים בסיס מהימן לביצוע התגמול בעבור הפינויים.

 • לאפשר למוקד העירוני להתמודד על מול תלונות ודיווחים באשר לפינוי/אי פינוי ומועדי פינוי.

 • מערכת ה- Waste Control System WCS הינה פתרון יעיל, מהימן, נוח ופשוט ליישום.

 • מערכת זיהוי ובקרה מותקן על משאית האיסוף ותגי זיהוי מותקנים על כל מיכל.

 • עלות תגי הזיהוי הינה זעומה וניתן בקלות רבה להתקין תגי זיהוי על כל סוג טמון וכן להתקין תגים חליפיים בעת החלפת טמון או שק הטמנה.

 • תגי הזיהוי מותאמים למיכלי מתכת, פלסטיק, שקי יוטה ועוד.

 • המערכת מוצעת במחיר הוגן ותחרותי ומציגה פתרון מלא לניטור ודיווח בעלות סבירה ליישום ותחזוקה.

 • במציאות הישראלית , בתנאי האקלים הישראליים, באורח החיים של מדינת ישראל זוהי המערכת המתאימה ביותר לצרכי הרשויות לצורך בקרה וניהול תהליכי הפינוי לטמוני קרקע.

bottom of page